Ziua Culturii Naţionale, aniversată la Botoşani

Mihai-Eminescu-Festivalul-National-de-Poezie-si-ProzaZiua Culturii Naţionale va fi celebrată, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, printr-o serie de evenimente organizate în Botoşani de către Asociaţia Judeţeană a Profesorilor de Limba şi Literatura Română, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. Principalii parteneri sunt Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani, Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani, Centrul de Limbi Străine şi Multilingvism Botoşani, Primăria Botoşani, Casa Corpului Didactic Botosani, Consiliul Judetean Botoşani, Inspectoratul Scolar Judetean Botoşani, instituţii culturale, instituţii de învăţământ, alte centre culturale partenere din judeţul Botoşani.

   În dimineaţa zilei de miercuri, 15 Ianuarie 2014, ora 9.00, la sediul Centrului de Limbi Străine şi Multilingvism Botoşani va fi lansat proiectul cultural „ Eminescu în lume…”; acesta are ca principal scop creare unei platforme culturale, care să promoveze activităţile, evenimentele şi programele realizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional, asigurând astfel o mai bună vizibilitate a marelui poet Mihai Eminescu şi a operei lui.

   În aceaşi zi, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani, în Sala Multimedia, de la ora 13.00, se va celebra Ziua Culturii Naţionale prin:

  Vernisajul şi expoziţia de pictură  „Pe urmele lui Eminescu …”, coordonatori Mirela Soprovici şi Ciprian Cazacu Hoffman, profesori la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani

– Prezentarea şi lansarea Festivalului Naţional de Poezie şi Proză „Mihai Eminescu”, ediţia a III a – Poesis Litera, unde sunt invitate să participe personalităţi ale vieţii culturale şi artistice, iubitori de teatru, muzică, fotografie, pictură, istorie, literatură şi poezie: Badale Daniel, Manolache Ciprian, Cristina Chiriac, Muraru Crina, Damea Diana, Axinciuc Cristina, Epurianu Daniela, Săvescu Tamara, Hăilă Irina, Timingeriu Mihaela, Zamfirescu Violeta, Ringhilescu Mariana, Ticalo Mihaela, Artim Mihaela, Căruntu Gabriela, Stefănescu Mirela, Maria Oniciuc, Cristina Bălăucă, Ludvic Schibinschi, Mirela Soprovici, Ciprian Cazacu Hoffman, Marius Petrescu, Cornelus Drescanu.

 – Prezentarea şi lansarea Revistei de Didactică Poesis Litera, coordonatori profesor Muraru Crina si profesor Damean Diana, membri fondatori ai Asociaţiei Judeţene a Profesorilor de Limba şi Literatura Română – Botoşani.

Programul include vizitarea Casei Memoriale de la Ipoteşti, unde se va va realiza şi un workshop de fotografie, de către membrii Clubului Fotografilor de la Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani, coordonatori Remus Maftei şi Ciprian Cazacu Hoffman.

   În seria de evenimente dedicate Zilei Culturii Naţionale, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani găzduieşte miercuri, de la ora 15.00, în sala multimedia de la Casa Tineretului Botoşani, iar de la ora 17, în zona de festivităţi de la Botoşani Shopping Center, manifestarea “Eminescu în viziunea tinerilor…” – un program de muzică şi poezie dedicat omagierii marelui poet naţional la împlinirea a 164 de ani de la naşterea acestuia, realizat de membrii cercurilor de literatură şi teatru de la Asociaţia Culturală ARLECHIN Botoşani.

mihai-eminescu-festival poezie elevi si tineri - arlechin botosani - evenimente botosani

“Camera Deputaţilor a adoptat, pe 16 noiembrie 2010, un proiect de lege prin care ziua de naştere a lui Mihai Eminescu a devenit zi a Culturii Naţionale. Proiectul a fost iniţiat de 50 de deputaţi şi senatori, iniţiatorii susţinând că există precedente pentru această sărbătoare şi în alte ţări europene. Astfel, în Spania, ziua culturii a fost fixată în ziua morţii lui Miguel de Cervantes, iar în Portugalia ziua de naştere a lui Luis de Camoes, autorităţile din Republica Moldova au hotărât ca ziua de naştere a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii Naţionale, aceasta este o zi în care îl celebrăm pe marele poet Mihai Eminescu, şi  de reflecţie asupra culturii române, cât şi a proiectelor culturale de interes naţional, în toate ţările menţionate au loc serbări publice, lecturi din opera scriitorilor nominalizaţi, dezbateri publice, târguri de carte etc”, au declarat organizatorii acestui proiect de anvergură naţională.

Parteneri media:  Ziare Botosani – www.ziarebotosani.ro , Dorohoi News – www.dorohoinews.ro

Eveniment recomandat şi sustinut de Asociatia Judeteana a Organizatorilor de Evenimente – www.evenimentebotosani.ro  şi Centrul de Impresariat şi Organizare Evenimente – www.impresarieri.ro

 

2 thoughts on “Ziua Culturii Naţionale, aniversată la Botoşani

 1. Turism Botosani Post author

  National Culture Day will be celebrated , Wednesday, January 15, 2014 , through a series of events organized by Botosani County Association of Teachers of Language and Literature Romanian National College “Mihai Eminescu” Botosani Ipoteşti Memorial – National Center for Research ” Mihai Eminescu ” . The main partners are the County Youth Foundation Botosani, Botosani Harlequin Cultural Association , Centre for Languages ​​and Multilingualism Botosani, Botosani City Hall , Teachers Botosani, Botosani County Council , Botosani County School Inspectorate , cultural institutions , educational institutions and other cultural centers partner Botosani County .

  On the morning of Wednesday, January 15, 2014 , 9:00 am , at the Centre for Languages ​​and Multilingualism will be released Botosani cultural project “dolphins in the world …” , it is mainly aimed at creating a cultural platform that promotes activities , events programs conducted at county , national and international , thereby better visibility of the great poet Mihai Eminescu ‘s work .

  On the same day , at the ” Mihai Eminescu” Botosani, Multimedia Hall , at 13.00 , will celebrate National Culture Day by:

  – Opening and painting exhibition ” In the Footsteps of Eminescu … ” Mirela Soprovici coordinators and Ciprian Cazacu Hoffman , professor at the National College “Mihai Eminescu” Botosani

  – Presentation and launch of the National Festival of Poetry and Prose “Mihai Eminescu” , Edition III – Poesis letter , where I am invited to participate in cultural and artistic personalities , lovers of theater, music, photography, painting , history , literature and poetry : Badale Daniel , Manolache Cyprian, Cristina Chiriac , Muraru Crina , Dame Diana , Axinciuc Cristina , Daniela Epurianu , Săvescu Tamara , Haile Irina Mihaela Timingeriu Zamfirescu Violeta , Ringhilescu Mariana bastards Mihaela Mihaela Artim , Căruntu Gabriela , Mirela Stefanescu , Maria Oniciuc Cristina Balauca , LUDV Schibinschi , Mirela Soprovici , Ciprian Cazacu Hoffman, Marius Petrescu , Cornelus Drescanu .

  – Presentation and Review of Teaching launch Poesis letter coordinators Muraru Crina professor and professor Damean Diana founding members County Association of Teachers of Language and Literature Romanian – Botosani.

  – The program includes visits to the Memorial House Ipoteşti , where it will be conducted and a photography workshop by members of the Cultural Association Club photo Harlequin Botosani coordinators Maftei Remus Cazacu Ciprian Hoffman .

  In the series of events for National Culture Day , Botosani County Youth Foundation hosts Wednesday at 15:00 in the multimedia room of Casa Youth Botosani and 17 o’clock in the festivities from Botosani Shopping Center , the event ” Eminescu the vision of young … ” – a program of music and poetry dedicated to the fulfillment of the great national poet omagierii 164 years since its birth, conducted by members of literature and theater circles from Botosani Harlequin Cultural Association .

  ” The Chamber of Deputies on November 16, 2010 , a bill that the birthday of Mihai Eminescu became the National Culture Day . The project was initiated by 50 deputies and senators, promoters claiming that there are precedents for this celebration and other European countries. Thus, in Spain, the culture was fixed on the day of death of Miguel de Cervantes , and in Portugal the birthday of his Luis de Camoes , the Moldovan authorities have decided that the birthday of Mihai Eminescu become National Culture Day this is a day when we celebrate the great poet Mihai Eminescu , Romanian and reflection on culture and cultural projects of national interest in all the countries mentioned have held public celebrations , readings from the works of writers nominated , public debates, fairs book , etc. , “said organizers of this national scale project .

  Media Partners : Newspapers Botosani – http://www.ziarebotosani.ro , Dorohoi News – http://www.dorohoinews.ro

  Event recommended and supported by the County Association of Event Organisers – http://www.evenimentebotosani.ro and Entrepreneurship and Event Center – http://www.impresarieri.ro

 2. Turism Botosani Post author

  Journée nationale de la culture sera célébrée , le mercredi 15 Janvier 2014 à travers une série d’événements organisés par Botosani Association des professeurs de langue et littérature roumaine Collège National « Mihai Eminescu » Botosani Ipotesti Memorial – Centre National de la Recherche ” Mihai Eminescu ” . Les principaux partenaires sont la Fondation County Youth Botosani , Botosani Association culturelle Harlequin , Centre pour les langues et le multilinguisme Botosani , Botosani Hôtel de Ville , enseignants Botosani , conseil du comté de Botosani , Inspection scolaire du comté de Botosani , les institutions culturelles , les établissements d’enseignement et autres centres culturels partenaire comté de Botosani .

  Dans la matinée du mercredi 15 Janvier 2014 09h00 , au Centre pour les langues et le multilinguisme sera publié Botosani projet culturel “dauphins dans le monde … ” , il est principalement destiné à la création d’une plate-forme culturelle qui favorise les activités , les événements programmes menés au niveau des comtés , national et international , ainsi une meilleure visibilité de la grande poète de travail de Mihai Eminescu .

  Le même jour , à la ” Mihai Eminescu ” Botosani , Multimédia Hall, à 13h00 , sera célébrer la Journée nationale de la culture par :

  – Ouverture et exposition de peinture « Sur les traces de … Eminescu ” coordinateurs Mirela Soprovici et Ciprian Cazacu Hoffman , professeur au National College ” Mihai Eminescu ” Botosani

  – Présentation et lancement du Festival national de la poésie et de prose ” Mihai Eminescu ” , Édition III – lettre de Poesis , où je suis invité à participer à des personnalités culturelles et artistiques , les amateurs de théâtre, la musique , la photographie, la peinture , l’histoire , la littérature et la poésie : Badale Daniel , Manolache Cyprien , Cristina Chiriac , Muraru Crina , Dame Diana , Axinciuc Cristina , Daniela Epurianu , Savescu Tamara , Haile Irina Mihaela Timingeriu Zamfirescu Violeta , Ringhilescu Mariannes bâtards Mihaela Mihaela Artim , Căruntu Gabriela , Mirela Stefanescu , Maria Oniciuc Cristina Balauca , LUDV Schibinschi , Mirela Soprovici , Ciprian Cazacu Hoffman , Marius Petrescu , Cornelus Drescanu .

  – Présentation et examen de l’enseignement lance coordonnateurs Poesis lettre professeur Muraru Crina et professeur Damean Diana membres fondateurs du comté de l’Association des enseignantes et des enseignants de langue et littérature roumaine – Botosani .

  – Le programme comprend des visites à la Maison-Commémorative- Ipotesti , où elle sera menée et un atelier de photographie par des membres de l’ Association culturelle du Club photo coordonnateurs Harlequin Botosani Maftei Remus Cazacu Ciprian Hoffman .

  Dans la série des événements pour la Journée nationale de la culture , de la Fondation de Botosani Jeunesse accueille mercredi à 15h00 dans la salle multimédia de la Casa de la jeunesse Botosani et 17 heures dans les festivités de Botosani Shopping Center , à l’événement « Eminescu la vision du jeune … ” – un programme de musique et de poésie dédiée à la réalisation du grand poète national omagierii 164 années depuis sa naissance , menée par des membres de la littérature et de théâtre cercles de Botosani Association culturelle Harlequin .

  ” La Chambre des députés le 16 Novembre 2010, un projet de loi qui l’anniversaire de Mihai Eminescu est devenu la Journée nationale de la culture . Le projet a été lancé par 50 députés et sénateurs , promoteurs réclament qu’il ya des précédents pour cette célébration et d’autres pays européens . Ainsi, en Espagne , la culture a été fixée le jour de la mort de Miguel de Cervantes , et au Portugal l’anniversaire de ses Luis de Camoes , les autorités moldaves ont décidé que l’anniversaire de Mihai Eminescu devenir la Journée nationale de la culture c’est un jour où nous célébrons le grand poète Mihai Eminescu , la Roumanie et la réflexion sur la culture et les projets culturels d’intérêt national dans tous les pays mentionnés ont eu lieu les célébrations publiques , des lectures des œuvres d’ écrivains nommés , des débats publics , des foires réserver, etc ” , a déclaré les organisateurs de ce projet à l’échelle nationale .

  Partenaires médias: journaux Botosani – http://www.ziarebotosani.ro , Dorohoi Nouvelles – http://www.dorohoinews.ro

  Événement recommandé et soutenu par l’Association du comté de Organisateurs d’Événements – http://www.evenimentebotosani.ro et de l’Entrepreneuriat et Event Center – http://www.impresarieri.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *